Dokumentet finns även att läsa i sin helhet på vår hemsida https://www.hanhalsif.se/docs/1151/32027/Personuppgiftspolicy.pdf 

Personuppgiftspolicy

VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Hanhals IF värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Hanhals bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter.  

Hanhals IF förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka https://www.imy.se/ där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. 
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. 
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy - så här behandlar Hanhals IF dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver Hanhals IF:s behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Hanhals IF, org.nr. 849400-8397, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Vilka uppgifter behandlas?

Hanhals IF behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, foton och inspelningar, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Hanhals uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål: 

När har Hanhals IF rätt att behandla dina personuppgifter?

Hanhals IF har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Hanhals IF kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan Hanhals IF behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Hanhals IF:s och våra personuppgiftsbiträden. I samband med att Hanhals tecknar avtal om IT-tjänster som behandlar personuppgifter tecknas alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Hanhals IF.

Hur skyddas dina uppgifter?

Hanhals IF värnar om din integritet. Hanhals IF arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. Endast de som behöver ha åtkomst till personuppgifter enligt ovan skall ha åtkomst till dessa.

Hur informationen samlas in.

Uppgifter du själv anger vid kontakt med Hanhals IF: 
Du kan förse Hanhals IF med uppgifter vid bokning av medlemskap på Internet, tecknande av partnerskap, ifyllande av enkäter, telefonkontakt, vid kontakt med Hanhals IF via webbformulär eller e-post etc. 
Vid deltagande i aktivitet:
Träningar och matcher kan komma att spelas in i utbildningssyfte. För tillgång till inspelat material krävs personligt konto som administreras av Hanhals IF. Delning av material utanför plattformen är inte tillåten.
Samtliga matcher för ungdoms- och juniorlagen spelas in av svenskhockey.tv. Mer information kring deras hantering av personuppgifter finns på https://www.svenskhockey.tv/sv/support
Vid besök på hemsida: 
Hanhals IF kan spara information om dina preferenser och hur du använder vår hemsida eller till oss knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Hanhals IF kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas. 
Vid e-postutskick: 
Hanhals IF sparar information från e-postutskick. Bland annat kan information kring ditt användande av utskick av nyhetsbrev via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Hur länge vi sparar dina uppgifter?

Hanhals IF sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster eller medlemskap tar vi bort dina personuppgifter när så är möjligt. Genomgång av systemen sker inför ny säsong. Detta med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Det är inte säkert att vi kan radera alla uppgifter utan vi prövar i ett sådant fall vad som är möjligt att radera. Vi kan t.ex. inte radera en del uppgifter så länge du fortsatt är medlem. Vi kan inte heller radera uppgifter kopplade till bidrag eller andra uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till: 
Hanhals IF 
Kungsbacka Sportcenter 8
434 50 KUNGSBACKA

Version 2.0, beslutad vid styrelsemöte 2022-03-07